top of page

REGULAMIN

korzystania z witryny kredkauczy.pl

§ 1. Kredkauczy.pl to portal internetowy (zwany dalej Portalem), przeznaczony do: udostępniania treści do pobrania stanowiących pomoc dla Użytkowników oraz przedstawiania Użytkownikom ofert marketingowych, którymi mogą być zainteresowane osoby związane z edukacją, w tym działalnością oświatową. Administratorem Portalu – osobą której przysługują autorskie prawa majątkowe do treści umieszczanych na Portalu, prawo do domeny kredkauczy.pl, prawo do korzystania ze znaku towarowego kredkauczy.pl oraz wszelkie inne prawa potrzebne do funkcjonowania Portalu i korzystania z niego, jest Edyta Adamowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Happy Publishing, adres do doręczeń: ul. Cromwell Mount, WF8 1NS, 7 Gascoigne House, Pontefract ,United Kingdom, e-mail: kredkauczy@gmail.com (zwany dalej Administratorem). Gdy niniejszy regulamin stanowi o działaniu Portalu (np. gdy regulowana jest możliwość wysyłania informacji o możliwości uzupełnienia danych dodatkowych Użytkownika za co Użytkownik może otrzymać nieodpłatne Punkty), bądź zachowaniu względem Portalu,  w istocie stanowi o działaniu przez Administratora lub na rzecz Administratora, gdyż to Administrator świadczy usługi za pośrednictwem Portalu, a Portal sam nie może być podmiotem jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 2. Opisane w § 1. treści dzielą się na bezpłatne, dostępne dla osób które się zarejestrowały na Portalu, oraz treści dostępne za opłatą, dokonywaną miesięcznie. 

§ 3. Aby dokonać rejestracji, niezbędne jest wprowadzenie wymaganego przez formularz rejestracyjny adresu e-mail, a następnie ustanowienie za pomocą formularza rejestracyjnego, hasła do konta użytkownika, składającego się z co najmniej 8 znaków. Osoba, która dokonała rejestracji i tym samym utworzyła konto użytkownika Portalu, jest nazywana w niniejszym regulaminie Użytkownikiem.

§ 4. Po zarejestrowaniu, Użytkownik będzie mógł wprowadzić dodatkowe dane, co może nastąpić w panelu klienta, co nie jest konieczne do korzystania z Portalu. 

§ 5. Użytkownik dokonując rejestracji w Portalu, jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji związanych z działaniem i rozwojem Portalu, w tym informacji i nowych treściach dostępnych w Portalu.

§ 6. Użytkownik może w każdym czasie udzielić zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu lub na adres e-mail wskazany przy rejestracji, ofert marketingowych niedotyczących bezpośrednio Portalu ani Administratora, lecz dotyczących produktów i usług zewnętrznych podmiotów.

§ 7. Użytkownik w każdym czasie może usunąć konto użytkownika. 

§ 8. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, przesyłania rozpowszechniania i dokonywania innych czynności z utworami stanowiącymi treści zamieszczone na Portalu.

§ 9. Użytkownik może składać wszelkie reklamacje, dotyczące funkcjonowania Portalu, w dowolnej formie, na dane kontaktowe Administratora ujawnione w niniejszym regulaminie.

§ 10. Do skorzystania z portalu, konieczne jest spełnienie następujących wymagań sprzętowych: komputer z systemem operacyjnym Windows, Mac lub Linux oraz dostęp do sieci Internetu.

§ 11. Niniejszy regulamin może podlegać zmianom, jednak zmiany będą obowiązywały nie wcześniej niż od chwili, w której Użytkownikom zostanie umożliwione zapoznanie się z nimi.

 

§ 12. W kwestiach nieunormowanych niniejszym regulaminem, znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.

bottom of page